Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення статті для публікації 

Статті, які подаються у редакцію повинні відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків МОН України.

Зразок оформлення статті: ЗРАЗОК

Ключові вимоги:

 1. Максимальна кількість авторів - 3 особи.
 2. Наявність ідентифікаторів ORCID у форматі посилання (https://orcid.org/0000-0000-0000-0000) для усіх авторів.
 3. Наявність англомовної (для англомовних статей - української) анотації обсягом не менше 1800 знаків з пробілами. Технічний переклад не допускається. 
 4. Наявність усіх ключових елементів статті (назва, авторство і місце праці авторів, анотація українською та англійською, УДК, вступ, результати дослідження, висновки, список джерел).
 5. Відсутність плагіату, гостьового авторства (включення до авторського колективу осіб, які не брали безпосередню участь у написанні статті) та примарного авторства (відсутність у авторському колективі осіб, які не брали безпосередню участь у написанні статті). 

Технічні вимоги:

 1. Стаття подається у форматі .docx
 2. Усі поля – 2 см.
 3. Інтервал між рядками 1, шрифт Cambria, розмір шрифту 11. При оформленні статті не слід використовувати стилі MS Word. 
 4. Вирівнювання по ширині, відступ першого рядка зліва 1.
 5. Обсяг статті - від 6 до 15 сторінок. 
 6. Посилання по тексту оформляється порядковим номером у квадратних дужках, через кому – номер сторінки.
 7. Усі сторінки повинні мати книжкову орієнтацію. Таблиці та рисунки не повинні виходити за межі полів. Рисунки, виконані засобами MS Word мають бути згруповані. 
 8. Формули повинні бути оформлені через внутрішній редактор формул MS Word.

Оформлення елементів слід здійснювати згідно зразку. Зверніть особливу увагу на оформлення таких елементів:

 1. Вступ має містити відомості про такі елементи (без виокремлення елементів у тексті вступу): постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання).
 2. Частина "Результати дослідження" має містить виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 3. У частині «Висновки» необхідно представити висновки з цього дослідження, а також перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 4. У частині «Список використаних джерел» та наводиться список, оформлений у відповідності до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 або АРА7. Список має містити лише ті праці, на які є посилання у тексті статті. 

Електронний варіант статті подається на адресу editor@academy-vision.org з поміткою у темі листа  (Прізвище, ініціали автора) Стаття у Академічні візії (розділ).

Статті, які не відповідають зазначеним умовам, прийматися до рецензування та друку без виправлень не будуть.

Після затвердження статті автор повинен оплатити статтю.

Реквізити для оплати надсилаються після затвердження статті до публікації. 

Вартість публікації:

850 грн. - економіка, право, педагогіка;

безкоштовно - інші секції.